Day: May 24, 2023

דירקטוריון הספורט וכן איגוד חקיקת הבידור מחפשת בקשות לתפקיד פנוי בקביעת המנכ”ל השותף. חובות המשימה מוסברות להלן. על מעוניינים לשלוח מכתב בקשה הכולל הצהרת עניין, בנוסף לקורות חיים מקוצרים, עד 15 במאי 2020. תגמול לתפקיד, כולל קצבה כמו גם תמיכה בנסיעות, ינשא משא ומתן ישירות עם הדירקטוריון. חובות עבודה:  עקוב אחר חידוש החברות, כולל […]